Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-03-27

Raport bieżący nr

20/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”_ informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy _”Akcjonariusz” lub „FEGA”_ oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy _”Würth Elektrogroßhandel”_ oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel _łącznie jako „Podmioty Dominujące”_ zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 22.03.2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku czego doszło do zmiany liczby akcji _i odpowiednio głosów_ w kapitale zakładowym z 22 199 200 na 22 933 066 akcji zwykłych na okaziciela. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się procentowy udział akcji w ogólnej liczbie akcji na walnym
zgromadzeniu TIM S.A.

Treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj
pdf
2024.03.27 Notification FEGA Schmitt
63 KB
pdf
2024.03.27 Notification Wuerth GmbH
68 KB
pdf
2024.03.27 Notification R.Wuerth
66 KB