Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-25

Raport bieżący nr

20/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 25 czerwca 2012r została poinformowana przez AMPLICO PTE SA, iż zarządzana przez nie fundusze AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny oraz MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny zwiększyły zaangażowanie powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w TIM SA.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było nabycie akcji Spółki w dniu 19 czerwca 2012r .

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału OFE posiadał 2.181.559 akcji, co stanowiło 9,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 2.181.559 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,83 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału DFE posiadał 0 akcji, co stanowiło 0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 2.181.559 akcji, co stanowiło 9,83 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 2.181.559 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,83 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, na dzień 22.06.2012r OFE posiadał 2.530.757 akcji, co stanowiło 11,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 2.530.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,40 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, na dzień 22.06.2012r DFE posiadał 0 akcji, co stanowiło 0 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, na dzień 22.06.2012r OFE i DFE posiadały łącznie 2.530.757 akcji, co 11,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało 2.530.757 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,40 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem APLICO PTE SA inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico OFE oraz Metlife Amplico DFE dopuszczają możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-25, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-25, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj