Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM SA

Data sporządzenia

2013-07-18

Raport bieżący nr

13/2013

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 17 lipca 2013r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że liczba akcji TIM SA posiadanych przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego spadła poniżej progu 5 %.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 12 lipca 2013r.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 169 619 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 5,27 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1 169 619 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,27 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Według stanu na dzień 17 lipca 2013r ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1 104 163 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1 104 163 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,97 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2013-07-18, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2013-07-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj