Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA

Data sporządzenia

2018-05-24

Raport bieżący nr

18/2018

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _ dalej: „Spółka” _, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 23 maja 2018r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły swój udział o ponad 2 % w ogólnej liczbie głosów w TIM SA w stosunku do zawiadomienia ALTUS TFI SA opublikowanego przez Spółkę w dniu 8 grudnia 2017r.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 17 maja 2018 r transakcji zbycia na rynku regulowanym 101 382 akcji Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 618 683 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 11,80 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 2 618 683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11, 80 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 23 maja 2018 r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 517 301 akcji TIM SA, które dawały prawo do 2 517 301 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 11,34 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zgodnie z ww. oświadczeniem zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1_ i 2 wyżej powołanej ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-05-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-05-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj