Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów w TIM SA

Data sporządzenia

2017-12-08

Raport bieżący nr

41/2017

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 7 grudnia 2017r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, działające w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły swój udział poniżej 15 % głosów w ogólnej liczbie głosów w TIM SA.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie udziału poniżej 15 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 1 grudnia 2017 zarządzania funduszem inwestycyjnym Raiffeisen SFIO Parasolowy przez Raiffeisen TFI SA. W dniu 1 grudnia rozliczyła się również transakcja kupna 3000 akcji Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 3 814 002 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 17,18 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 3 814 002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,18 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa,według stanu na dzień 6 grudnia 2017r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 971 683 akcji TIM SA, które dawały prawo do 2 971 683 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 13,39 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-12-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-12-08, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj