Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w TIM SA

Data sporządzenia

2018-12-14

Raport bieżący nr

52/2018

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _ dalej: „Spółka” _, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 13 grudnia 2018 r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły swój udział w ogólnej liczbie głosów w TIM SA poniżej progu 5 % .

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 r przez Rockbridge TFI SA od ALTUS TFI SA zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

1.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
– ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
2.ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
3.ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
4.ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,
5.ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 724 878 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 7,77 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 1 724 878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,77 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 13 grudnia 2018 r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 232 589 akcji TIM SA, które dawały prawo do 232 589 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 1,05 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zgodnie z ww. oświadczeniem zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1_ i 2 wyżej powołanej ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-12-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-12-14, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj