Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. poniżej progu 5%

Data sporządzenia

2021-01-11

Raport bieżący nr

2/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd TIM S.A. w dniu 11 stycznia 2021 r został poinformowany, że fundusze inwestycyjne _dalej: „Fundusze”_ zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Towarzystwo”_ zmniejszyły posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM S.A. poniżej progu 5 % .

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie stanu posiadania liczby głosów w Spółce poniżej 5 % nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 5 stycznia 2021 r transakcji zbycia 14 331 _ czternastu tysięcy trzystu trzydziestu jeden _ akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _dalej:”Transakcja”_. Transakcja została rozliczona w dniu 8 stycznia 2021 r .

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 1 118 439 _ jeden milion sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć_ akcji TIM S.A., które stanowiły udział w wysokości 5,04 % w kapitale zakładowym Spółki, uprawniały do 1 118 439 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,04 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 11 stycznia 2021 r Fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 104 108 _jeden milion sto cztery tysiące sto osiem _ akcji Spółki, które dawały prawo do 1 104 108 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,97 % w kapitale zakładowym TIM S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A..

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM S.A. wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy oraz Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art.69 ust.4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-01-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-01-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj