Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA poniżej progu 10%

Data sporządzenia

2020-07-29

Raport bieżący nr

22/2020

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Zarząd TIM S.A. w dniu 28 lipca 2020 r. został poinformowany, że fundusze inwestycyjne _dalej: „Fundusze”_ zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Towarzystwo”_ zmniejszyły posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na WZA TIM S.A. poniżej progu 10%.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie stanu posiadania liczby głosów w Spółce poniżej 10% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 23 lipca 2020 r. transakcji sprzedaży 192 468 _stu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu_ akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Transakcja została rozliczona w dniu 27 lipca 2020 r.

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 2 224 441 _dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden_ akcji TIM S.A., które stanowiły udział w wysokości 10,02% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniały do 2 224 441 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 28 lipca 2020 r Fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 031 973 _dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy_ akcje Spółki, które dawały prawo do 2 031 973 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 9,15% w kapitale zakładowym TIM S.A. i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.

Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy oraz Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art.69 ust.4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-07-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-07-29, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj