Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%

Data sporządzenia

2018-08-30

Raport bieżący nr

34/2018

 

TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _ dalej: „Spółka” _, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 30 sierpnia 2018r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły swój udział w ogólnej liczbie głosów w TIM SA poniżej progu 10 % .

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Towarzystwa, zmniejszenie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 24 sierpnia 2018 r transakcji zbycia na rynku regulowanym 200 373 akcji Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 267 793 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 10,22 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 2 267 793 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,22 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 29 sierpnia 2018 r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 2 067 420 akcji TIM SA, które dawały prawo do 2 067 420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 9,31 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zgodnie z ww. oświadczeniem zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1_ i 2 wyżej powołanej ustawy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-08-30, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-08-30, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj