Zawiadomienie o zwiększenie udziału w kapitale zakładowym TIM SA.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.04.2010r został poinformowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że fundusz ten posiada samodzielnie akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A. Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym Spółce, przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A. było przekształcenie: – ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, – ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, – ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji oraz – ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i małych Spółek w nowe subfundusze ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez ING TFI. Fundusze te stały się subfunduszami ING Parasol FIO noszącymi nazwę odpowiednio: – ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu, – ING Subfundusz Zrównoważony, ING Subfundusz Akcji oraz – ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek. Podstawę przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze ING Parasol FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 25 stycznia 2010 roku (DFL/4032/22/20/09/10/VI/9-10-1/SP), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt. 2 art. 24 ust. 1 pkt. 7 w zw. Art. 241 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych. W dniu 28 stycznia 2010 r. ING TFI dokonało, na podstawie art. 243 ust. 1 i 2 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, ogłoszenia na stronie internetowej www.ing.pl o zamiarze przekształcenia ww. funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze ING Parasol FIO. W piśmie z dnia 20.04.2010r Spółka została poinformowana, iż przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 1.318.021 szt. akcji TIM S.A. co stanowiło 5,71% kapitału zakładowego TIM SA. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1.318.021 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 5,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Na dzień 14 kwietnia 2010 r. oraz na dzień 20.04.2010r ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 2.865.759 szt. Akcji TIM S.A., co stanowi 12,41% kapitału zakładowegoTIM SA. Akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają 2.865.759 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 12,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-21

Raport bieżący nr 21/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-21

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-21

drukuj