Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2 % w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA

Data sporządzenia

2016-06-21

Raport bieżący nr

28/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 20 czerwca 2016r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, działające w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zwiększyły udział o ponad 2 % w ogólnej liczbie głosów w TIM SA _ dalej: Spółka_ w stosunku do zawiadomienia ALTUS TFI SA opublikowanego przez Spółkę w dniu 04 lutego 2016.

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 17 czerwca 2016r transakcji nabycia, na rynku regulowanym 4 510 akcji Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 768 415 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 12,47 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 2 768 415 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,47 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Według stanu na dzień 20 czerwca 2016r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2 772 925 akcji TIM SA , które dawały prawo do 2 772 925 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 12,49 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, Towarzystwo nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.
Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-06-21, Krzysztof Folta – Członek Zarządu
2016-06-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj