Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SA

Data sporządzenia

2016-10-05

Raport bieżący nr

46/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 05 października 2016r została poinformowana przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _zwane dalej „Towarzystwo”_, działające w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zwiększyły udział o ponad 2 % w ogólnej liczbie głosów w TIM SA _dalej: Spółka_ w stosunku do zawiadomienia ALTUS TFI SA opublikowanego przez Spółkę w dniu 21 czerwca 2016.

Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 03 października 2016r transakcji nabycia, na rynku regulowanym 80 000 akcji Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 3 202 607 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 14,43 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 3 202 607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,43 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 05 października 2016r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 3 282 607 akcji TIM SA , które dawały prawo do 3 282 607 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 14,79 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, Towarzystwo nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.
Ogólna liczba akcji i głosów na WZ TIM SA wynosi 22 199 200.
Według oświadczenia Towarzystwa brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje TIM SA, jak również brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-10-05, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-10-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj