Zawieszenie przez 3LP S.A. oferty sprzedaży akcji

Data sporządzenia

2022-05-09

Raport bieżący nr

10/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego _dalej „KNF”_ prospektu emisyjnego _dalej: „Prospekt”_ 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach _dalej: „3LP S.A.” lub „Spółka”_, spółki zależnej Emitenta, informuje, że w dniu 8 maja 2022r Zarząd 3LP S.A. w porozumieniu z Menadżerem oferty opisanej w Prospekcie _dalej: „Oferta”_ podjął decyzję o zawieszeniu Oferty bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu Oferty oraz o ustaleniu nowego harmonogramu Oferty w późniejszym terminie.

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu 3LP S.A. decyzja o zawieszeniu Oferty podjęta została z uwagi na okoliczności, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty, w szczególności znaczenie ma tu aktualna sytuacja rynkowa. Intencją Spółki jest przeprowadzenie Oferty po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego, pozwalającego na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów. Wszelkie decyzje Spółki w zakresie nowego harmonogramu zostaną przekazane do publicznej wiadomości w stosownym momencie i na zasadach określonych w Prospekcie.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż wszelkie informacje na temat Oferty publikowane są na stronie internetowej 3LP S.A. to jest: https://3lp.eu/oferta-publiczna/.

O rozpoczęciu prac przygotowawczych do pierwszej oferty publicznej _IPO_ akcji 3LP S.A. TIM S.A. informowała w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
W raporcie bieżącym nr 29/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku przez 3LP S.A. wniosku o zatwierdzenie prospektu przez KNF.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-05-09, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-05-09, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj