Zawieszenie stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023

Data sporządzenia

2023-03-27

Raport bieżący nr

15/2023

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2023 roku podjął decyzję o zawieszeniu stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023, przyjętej na mocy uchwały Zarządu TIM S.A. podjętej w dniu 22 marca 2021 roku. Decyzja ta jest następstwem zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A., o której Zarząd TIM S.A. informował w raporcie bieżącym nr 14/2023 z dnia 24 marca 2023 roku.

Informacja o przyjęciu przez Zarząd TIM S.A. Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023 przekazana została do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2021 z dnia 22 marca 2021 roku

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż w związku z powyższym, Zarząd TIM S.A. we wniosku o podział zysku za rok 2022 r nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu TIM S.A. przeznaczenie zysku wypracowanego przez TIM S.A. w 2022 roku na wypłatę dywidendy, ponad kwotę 29 968 920 zł _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy i dziewięćset dwadzieścia złotych_ brutto, wypłaconą przez TIM S.A. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 r w dniu 23 grudnia 2022 roku.

Informacja o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 przekazana została do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-03-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-03-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj