Zbycie akcji Elit SA

Data sporządzenia

2018-12-10

Raport bieżący nr

49/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w ramach dokonywanego przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018 r, Zarząd TIM SA w dniu 10.12.2018 r podjął decyzję o sprzedaży posiadanego pakietu akcji Elit SA z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższej decyzji w dniu 10 grudnia 2018 r zawarta została pomiędzy TIM SA a Elettronica Italiana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa na mocy której TIM SA sprzedała firmie Elettronica Italiana Sp. z o.o posiadany pakiet akcji Elit SA z siedzibą w Warszawie, to jest 1.020.000 _jeden milion dwadzieścia tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela Elit SA, o wartości nominalnej 1 _jeden_ złoty każda, które stanowią udział w kapitale zakładowym Elit SA w wysokości 51% _pięćdziesiąt jeden procent_ i uprawniają do 1.020.000 _jeden milion dwadzieścia tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Elit SA, co stanowi udział w wysokości 51 % _słownie: pięćdziesiąt jeden procent_ w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Elit SA, za cenę 1 zł _jeden złoty_ brutto za jedną akcję, co daje łącznie kwotę w wysokości 1.020.000 zł _jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych_ brutto. W wyniku powyższej transakcji Elettronica Italiana Sp. z o.o. posiada 100 % akcji Elit SA.
Cena sprzedaży zostanie zapłacona w następujący sposób: 270.000 zł, zapłacone zostało w dniu dzisiejszym, pozostała kwota ceny sprzedaży w wysokości 750.000 zł zapłacona zostanie w 15 _piętnastu_ równych ratach miesięcznych po 50.000 zł _pięćdziesiąt tysięcy złotych_ każda płatnych w terminie do 20 – ego dnia każdego miesiąca, począwszy od 20 stycznia 2019r do 20 marca 2020r. Co do obowiązku zapłaty ceny sprzedaży w ustalonych terminach Elettronica Italiana Sp. z o.o. poddała się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 4 k.p.c.
Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży Elettronica Italiana Sp. z o.o. wystawiła weksel własny in blanco poręczony przez udziałowców spółki oraz ustanowiona została hipoteka umowna łączna do kwoty 800 tys zł.

Jednocześnie w dniu 10.12.2018 r TIM SA zawarła z firmą Elit SA trzyletnią ramową umowę handlową na mocy której strony ustaliły warunki współpracy w zakresie zakupu przez TIM SA towarów będących w ofercie Elit SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-12-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-12-10, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj