Zbycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2014-02-19

Raport bieżący nr

3/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 19 lutego 2014r została poinformowana przez Amplico PTE SA, iż AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej „OFE”), zmniejszył zaangażowanie poniżej 10% w ogólnej liczbie akcji TIM SA.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A., było zbycie akcji spółki w dniu 11 lutego 2014r.

Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą udziału OFE posiadał 2 604 921 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 11,73% w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE dawały 2 604 921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,73 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Według stanu na dzień 17 lutego 2014r OFE posiadał 1.604.921 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1.604.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 7,23% w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-02-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-02-19, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj