Zbycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2014-03-04

Raport bieżący nr

5/2014

 

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 04 marca 2014r została poinformowana przez Amplico PTE SA, iż AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej „OFE”), zmniejszył zaangażowanie poniżej 5 % w ogólnej liczbie akcji TIM SA.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A., było zbycie akcji spółki w dniu 24 lutego 2014r.
Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, przed zmianą udziału OFE posiadał 1.604.921 akcji TIM S.A., co stanowiło udział w wysokości 7,23 % w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu OFE dawały 1.604.921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,23 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 28 lutego 2014r OFE posiadał 1 104 921 akcji TIM SA , które dawały prawo do 1 104 921 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi udział w wysokości 4,98 % w kapitale zakładowym TIM SA i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-03-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-03-04, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj