Zbycie akcji TIM SA

Data sporządzenia

2015-03-03

Raport bieżący nr

6/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 03.03.2015 r. otrzymał od Pana Mirosława Nowakowskiego zawiadomienie o zbyciu akcji TIM SA. 

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, w dniu 23.02.2015r Pan Mirosław Nowakowski dokonał sprzedaży 1000 ( słownie: jeden tysiąc ) akcji TIM SA o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. W wyniku przeprowadzonej transakcji udział posiadanych przez Pana Mirosława Nowakowskiego akcji w kapitale zakładowym TIM SA obniżył się poniżej 5 %. Liczba akcji będących w posiadaniu Pana Mirosława Nowakowskiego przed transakcją, o której mowa powyżej, wynosiła 1 110 800 ( jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemset ) akcji , co stanowiło udział w wysokości 5,004 % w kapitale zakładowym TIM SA i dawało prawo do 1 110 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA, co stanowiło 5,004 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem, po transakcji, o której mowa powyżej, liczba akcji będących w posiadaniu Pana Mirosława Nowakowskiego wynosi 1 109 800 ( jeden milion sto dziewięć tysięcy osiemset ) akcji TIM SA , co stanowi udział w wysokości 4,999 % w kapitale zakładowym TIM SA i daje prawo do 1 109 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA, co stanowi 4,999 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Zgodnie z oświadczeniem Pana Mirosława Nowakowskiego nie istnieje podmiot zależny od Pana Mirosława Nowakowskiego, który posiadałby akcje spółki TIM SA oraz nie istnieją osoby trzecie z którymi Pan Mirosław Nowakowski miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-03-03, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2015-03-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj