Zbycie akcji TIM SA przez ING TFI SA

Data sporządzenia

2011-07-04

Raport bieżący nr

13/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 24 czerwca 2011 r.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.273.021 szt. akcji TIM SA, co stanowiło 15,02 % kapitału zakładowego spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.273.021 głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowiło 15,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 30.06.2011r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 2.973.021 szt. akcji TIM SA, co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego TIM SA.

Według stanu na dzień 30.06.2011r akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 2.973.021 głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi 13,64 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-07-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-07-04, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj