Zbycie akcji TIM SA przez osobę zarzadzającą

(Emitent – PAP – poniedziałek, 9 lipca 23:15)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 09.07.2007r został poinformowany przez Prezesa Zarządu TIM SA – Pana Krzysztofa Foltę o zbyciu w transakcji pakietowej100.000 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA. Transakcja dokonana została w dniu 06.07.2007r. Cena zbycia ww. akcji wyniosła 59 zł za jedną akcję. Obecnie Pan Krzysztof Folta posiada 3.600.000 akcji TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 48/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-09 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

2007-07-09 Mariola Połetek Prokurent

drukuj