Zbycie akcji TIM SA przez podmioty powiązane

(Emitent – PAP – piątek, 23 grudnia 17:08)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iz w dniu 22.12.2005r do Spółki wpłynęła informacja o zbyciu akcji TIM SA przez podmioty powiązane. Informacja , o której mowa powyżej dotyczy następujących osób. Krzysztof Wieczorkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej TIM SA , w dniu 21.12.2005r zbył 1.000.000 akcji TIM SA. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej posiadał 4.024.216 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 19,74 %. Po transakcji, o której mowa powyżej posiada 3.024.216 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 14,83 % . Krzysztof Wieczorkowski oświadczył, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zbywać akcji TIM SA. Jan Walulik , Członek Rady Nadzorczej TIM SA , w dniu 21.12.2005r zbył 100.000 akcji TIM SA. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej posiadał 922.390 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 4,52 %. Po transakcji, o której mowa powyżej posiada 822.390 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 4,03 % . Jan Walulik oświadczył, iż w okresie najbliższych 6 miesięcy nie zamierza zbywać akcji TIM SA. Krzysztof Folta , Prezes Zarządu TIM SA , w dniu 21.12.2005r zbył 400.000 akcji TIM SA. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej posiadał 4.100.000 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 20,11%. Po transakcji, o której mowa powyżej posiada 3.700.000 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 18,15% . Krzysztof Folta oświadczył, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zbywać akcji TIM SA. Mirosław Nowakowski ,Członek Zarządu TIM SA , w dniu 21.12.2005r zbył 251.353 akcji TIM SA. Przed dokonaniem transakcji, o której mowa powyżej posiadał 1.551.353 akcji TIM SA/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 7,6 %. Po transakcji, o której mowa powyżej posiada 1.300.000 akcji/ głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 6,37% . Mirosław Nowakowski oświadczył, iż w okresie najbliższych 6 miesięcy nie zamierza zbywać akcji TIM SA. Sprzedaż akcji, o której mowa powyżej dokonana została w transakcji pakietowej po cenie 10 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji TIM SA przez ww.osoby miała na celu między innymi poprawienie płynności obrotu akcjami TIM SA na GPW w Warszawie SA, zgodnie z częstymi sugestiami inwestorów.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-12-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2005-12-23 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 38/2005

drukuj