Zbycie akcji TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 22 maja 18:14)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości,iż w dniu 21.05.2007r został poinformowany przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne, iż zarządzany przez nie AIG Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku zbycia akcji TIM SA zmniejszył zaangażowanie poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 10 % nastapiło w wyniku zbycia akcji Spółki z zapisem na rachunkach papierów wartościowych dnia 17.05.2007r. Bezpośrednio przed zmianą udziału AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.344.061 akcji , co stanowiło 10,001 % kapitału zakładowego TIM SA uprawniało do 2.344.061 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowiło 10,001 % ogółu głosów w Spółce.

Zgodnie z oświadczeniem przesłanym do TIM SA, na dzień 17.05.2007r AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.343.661 akcji zwykłych na okaziciela TIM SA, co stanowi 9,999 % kapitału zakładowego TIM SA i uprawnia do 2.343.661 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowi 9,999 % ogółu głosów na ww. zgromadzeniu.

Zgodnie z oświadczeniem AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, o którym mowa powyżej, ww zbycie akcji, nastąpiło w wyniku dostosowania ilości posiadanych przez fundusz akcji do limitu, o którym mowa w par. 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.02.2004r w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 35/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-22 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-05-22 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj