Zbycie jednostkowych praw poboru akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – sobota, 24 lutego 22:02)

Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości, iż w w dniu 23.02.2007r Emitent został poinformowany o zbyciu jednostkowych praw poboru akcji serii F TIM SA przez następujące osoby:

1. Pan Krzysztof Wieczorkowski będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej TIM SA w dniu 22.02.2007r zbył 465.112 jednostkowych praw poboru po średniej cenie 0,436 PLN za jedno prawo poboru.

2. Pan Krzysztof Folta będący Prezesem Zarządu TIM SA w dniu 22.02.2007r zbył 2.236.185 jednostkowych praw poboru po średniej cenie 0,4025 PLN za jedno prawo poboru.

3. Pan Mirosław Nowakowski będący Członkiem Zarządu TIM SA w dniu 22.02.2007r zbył 69.411 jednostkowych praw poboru po średniej cenie 0,57 PLN za jedno prawo poboru.

Wszystkie transakcje, o których mowa powyżej były transakcjami sesyjnymi.

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 16/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-24 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-02-24 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj