Zbycie nieruchomości położonej w Siechnicach

Data sporządzenia

2015-11-03

Raport bieżący nr

32/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej : „Spółka”), informuje, iż w wykonaniu zawartej w dniu 11 maja 2015 r. umowy przedwstępnej dotyczącej zbycia części nieruchomości położonej w Siechnicach, o zawarciu której informacja przekazana została do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 13/2015 podanym do publicznej wiadomości w dniu 12.05.2015r, w dniu 03.11.2015r zawarta została przez TIM SA ( dalej: ” Sprzedający” ) z firmą HE Enterprises spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56 C (dalej: „Kupujący”), umowa sprzedaży (dalej „Umowa sprzedaży”) części nieruchomości położonej w Siechnicach, przy ul. Kwiatkowskiego 24, ograniczonej do:

  1. działek ewidencyjnych o numerach – 544/53, 544/60, 544/73, 544/82, 544/84, o łącznej powierzchni 70.224 m2, dla których Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00037080/6, a których użytkownikiem wieczystym jest TIM SA,
  2. działek ewidencyjnych o numerach – 544/47, 544/75, 544/80, o łącznej powierzchni 17.251 m2, dla których Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1O/00043002/1, a których właścicielem jest TIM SA, (dalej: „Nieruchomość”) wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na Nieruchomości oraz innymi aktywami ruchomymi i prawami majątkowymi związanymi z Nieruchomością (dalej: „Przedmiot Sprzedaży”).

Cenę sprzedaży ww. aktywów została ustalona przez Strony w następujący sposób:

  1. cena sprzedaży metra kwadratowego gruntu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu wynosi 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) netto. Łączna powierzchnia sprzedanych gruntów (zarówno gruntów stanowiących własność TIM SA, jak i tych, co do których TIM SA jest użytkownikiem wieczystym), wynosi 87.475 m.kw. Łączna cena sprzedaży gruntów, o których mowa powyżej stanowi kwotę w wysokości 9.622.250 zł ( słownie: dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych ) netto.
  2. cena za budynki i budowle, aktywa i prawa majątkowe związane z Nieruchomością wynosi łącznie 32.319.060 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) netto.

Cena, o której mowa powyżej, została powiększona o należny podatek VAT według stawki 23 %, co daje łącznie kwotę w wysokości 51.587.811,30 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i trzydzieści groszy ) brutto.
Cena sprzedaży została zapłacona przez Kupującego w dniu 03.11.2015r.
W ww. umowie Strony ustaliły, że wykonanie Umowy Sprzedaży, a tym samym zrealizowanie przez nie transakcji wyrażonej w Umowie Sprzedaży, nastąpi w dniu dokonania przez Sąd wpisu Kupującego do Księgi Wieczystej KW nr WR1O/00037080/6, jako użytkownika wieczystego gruntu, na podstawie wniosków wieczystoksięgowych zawartych w Umowie Sprzedaży. Zgodnie bowiem z treścią artykułu 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dziennik Ustaw 2015 pozycja 782 z późniejszymi zmianami) skutek prawotwórczy w postaci nabycia prawa użytkowania wieczystego następuje z chwilą wpisu do księgi wieczystej.
Wydanie Przedmiotu sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego nastąpi po dniu dokonania przez Sąd Rejonowy w Oławie wpisu Kupującego do Księgi Wieczystej KW nr WR1O/00037080/6 , jako użytkownika wieczystego gruntu oraz wpisu Kupującego do Księgi Wieczystej KW nr WR1O/00043002/ 1, jako właściciela nieruchomości ( dalej: „Rejestracja” ).
W przypadku braku Rejestracji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Strony zobowiązane będą do zawarcia umowy potwierdzającej rozwiązanie Umowy Sprzedaży oraz zawarcia umowy przenoszącej na Sprzedającego Przedmiot Sprzedaży oraz pozostałe zbywane prawa i aktywa nabyte przez Kupującego na podstawie Umowy Sprzedaży.
W opinii Zarządu TIM SA umowa nie zawiera żadnych specyficznych warunków, poza opisanymi w niniejszym raporcie.
Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi, nadzorującymi Spółkę, a Kupującym i osobami zarządzającymi, nadzorującymi Kupującego nie istnieją żadne powiązania poza powiązaniami wynikającymi z niniejszej umowy.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż wraz z Umową Sprzedaży zawarta została umowa najmu, na mocy której Sprzedający wynajmie od Kupującego na okres 15 lat i 9 miesięcy budynek magazynowy znajdujący się na opisanej powyżej Nieruchomości wraz z placem składowym. Na pozostałej części nieruchomości Kupujący wybuduje budynek magazynowy o powierzchni ok. 29.500 mkw, który następnie wynajęty zostanie przez Kupującego Sprzedającemu. Szacunkowy miesięczny czynsz najmu za istniejący budynek magazynowy oraz budynek magazynowy, który wybudowany zostanie przez Kupującego, stanowi kwotę w wysokości 129.554 EUR. Ostateczny czynsz najmu ustalony zostanie na podstawie rzeczywistych kosztów inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego budynku magazynowego. Oprócz czynszu najmu Sprzedający pokrywał będzie opłaty eksploatacyjne związane z wynajmowaną nieruchomością, szczegółowo opisane w ww. Umowie najmu.
Sprzedający w ww. umowie najmu zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia terminowej płatności czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych w wysokości stanowiącej równowartość sumy 12 miesięcznego czynszu najmu i 12 miesięcznych opłat eksploatacyjnych, ważnego przez czas trwania umowy najmu oraz w okresie 3 miesięcy po jej wygaśnięciu. Zabezpieczenie może być ustanowione w formie gwarancji bankowej lub depozytu pieniężnego w walucie EUR.
Umowa najmu zawarta została pod warunkiem zawieszającym jakim jest wydanie Nieruchomości przez Kupującego na rzecz Sprzedającego na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży, o której mowa powyżej.

Umowy zostały uznane za znaczące, oraz zbywane na podstawie Umowy sprzedaży aktywa – za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych TIM SA.
Wartość ewidencyjna Przedmiotu sprzedaży na dzień 30.09.2015r stanowi kwotę w wysokości 32,3 mln PLN .
O zamiarze przeprowadzenia ww. transakcji Spółka informowała w raportach bieżących o nr 10/2014 z dnia 14.04.2014 r., 16/2014 z dnia 13.05.2014 r., 27/2014 z dnia 21.10.2014 r., 29/2014 z dnia 26.11.2014 r., 2/2015 z dnia 14.01.2015 r oraz 13/2015 z dnia 12.05.2015r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-11-03, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-11-03, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj