Zbycie nieruchomości przez spółkę zależną TIM S.A. - 3LP S.A.

Data sporządzenia

2021-08-05

Raport bieżący nr

25/2021

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, informuje, iż w dniu 04.08.2021r zawarta została przez spółką zależną TIM S.A. tj. 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach _dalej: „Sprzedający”_ z firmą HE2 Wrocław 3 LP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, _dalej: „Kupujący”_, umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siechnice, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 544/54, 544/55, 544/83, 544/85 położonych przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz 544/59 położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza i Henryka III, o łącznym obszarze 41.411,00 m2 _czterdzieści jeden tysięcy czterysta jedenaście metrów kwadratowych_ oraz posadowionego na tej nieruchomości, stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz budowli, objętych księgą wieczystą KW Nr WR1O/00062692/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę 4.555.210,00 zł _cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych_ netto powiększoną o należny podatek VAT.
Cena sprzedaży została zapłacona przez Kupującego w dniu 04.08.2021r.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 04.08.2021r Sprzedający otrzymał podpisaną pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowę najmu, na mocy której Kupujący zobowiązał się do wybudowania na nieruchomości, o której mowa powyżej, budynku magazynowo – biurowego o powierzchni ok. 25 tys m.kw. wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Po wybudowaniu budynku, o którym mowa powyżej, na mocy ww. umowy najmu Kupujący wynajmie Sprzedającemu ww. nieruchomość na okres od dnia wydania nieruchomości, co nastąpi nie później niż 1 maja 2022 r do dnia 9 sierpnia 2031 r.
W ocenie Zarządu TIM S.A. pozostałe postanowienia umowy odpowiadają warunkom rynkowym stosowanym dla tego typu umów.
Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umów może mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-08-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-08-05, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj