Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółkę zależną TIM SA

Data sporządzenia

2019-10-29

Raport bieżący nr

34/2019

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 28 września 2018 roku, informuje o zawarciu w dniu 29 października 2019 roku przez spółkę zależną od Emitenta – 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach _”Sprzedający”_ ze spółką PRW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _”Kupujący”_, przyrzeczonej umowy zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,17 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a oraz prawa własności posadowionych na niej budynków przemysłowych i magazynowych, stanowiących odrębną nieruchomość, za łączną cenę 6,5 mln zł netto.
Spółka PRW sp. z o.o. przejęła uprawnienia i zobowiązania spółki IPD Południe sp. z o.o., wynikające z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ww. nieruchomości zawartej w dniu 28 września 2018 roku.
Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło w wyniku spełnienia warunku zawieszającego, zawartego w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2018, polegającego na przedstawieniu oświadczenia wierzyciela hipotecznego o zgodzie na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej dla ww. nieruchomości.
Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż zbycie nieruchomości, o której mowa powyżej, będzie miało wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-10-29, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-10-29, Piotr Nosal – Członek Zarządu
drukuj