Zgoda na wykreślenie hipoteki

Data sporządzenia

2016-02-05

Raport bieżący nr

6/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 05 lutego 2016r podpisany został Aneks nr 14 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05 zawartej w dniu 14.11.2005r pomiędzy TIM SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA (dalej: Bank).

Na mocy ww. Aneksu nr 14 ograniczone zostały zabezpieczenia ww. kredytu poprzez wyrażenie przez Bank zgody na wykreślenie hipoteki do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) ustanowionej na rzecz Banku, na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8. Bank zrzekł się ww. zabezpieczenia. Informacja o ustanowieniu ww. hipoteki przekazana została przez TIM SA do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 14.02.2014r.
Ponadto w dniu 05.02.2016r, działając na wniosek TIM SA, Bank Handlowy w Warszawie SA stwierdził wygaśnięcie zobowiązań TIM SA z tytułu kredytu odnawialnego w kwocie 10.000.000 PLN ( dziesięć milionów złotych) udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt Odnawialny nr BDK/KR-0/000057194/0029/13 z dnia 05 kwietnia 2013r wraz z późniejszymi zmianami.
Wniosek, o którym mowa powyżej, złożony został przez Zarząd TIM SA w związku z posiadaniem przez TIM SA nadwyżki środków finansowych.
Oprócz Aneksu nr 14 do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, o którym mowa powyżej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy strony zawarły następujące umowy: Aneks nr 13 do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr WRO/KB/0092/05, aneks do umowy o Kredyt Odnawialny nr BDK/KR-O/000057194/0029/13 z dnia 05 kwietnia 2013 w kwocie 10 mln PLN ( informację o ww. umowie Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 30.03.2015., raport bieżący nr 7/2015), która to umowa z dniem 29.01.2016r na wniosek TIM SA została rozwiązana oraz umowę o udzielenie gwarancji bankowej z dnia 10.11.2015r, do kwoty 2 mln EUR, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2015 z dnia 10.11.2015r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-02-05, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2016-02-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj