Zgoda na zawiązanie nowej spółki przez TIM SA

Data sporządzenia

2015-12-18

Raport bieżący nr

38/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że Rada Nadzorcza TIM SA w dniu 17.12.2015 podjęła uchwałę na mocy której wyraziła zgodę na zawiązanie przez TIM SA nowej spółki w formie spółki akcyjnej pod roboczą firmą „TIM LOGISTYKA” SA z siedzibą w Siechnicach, (dalej: „TIM LOGISTYKA” SA), o kapitale zakładowym 100 tysięcy złotych, w której TIM SA będzie posiadać 100% akcji. Powołana spółka „TIM LOGISTYKA SA ” będzie spółką celową, do której, po spełnieniu niżej wymienionego warunku, zostaną wniesione aportem zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami TIM SA.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17.12.2015 roku, podjął kierunkową decyzję w sprawie podjęcia prac przygotowawczych mających na celu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako Dział Logistyki związanej z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej oraz zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa określonej jako Dział Zarządzania Nieruchomościami związanej z zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM SA do spółki „TIM LOGISTYKA” SA. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci opisanego wyżej Działu Logistyki oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami nastąpi w zamian za objęcie przez TIM SA akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „TIM LOGISTYKA” SA.

Do Spółki „TIM LOGISTYKA” SA zostanie wniesiona całość posiadanych przez TIM SA aktywów i zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obsługi logistycznej i zarządzaniem nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM SA.

Warunkiem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami do „TIM LOGISTYKA” SA będzie wyrażenie na powyższe działanie zgody przez Akcjonariuszy TIM SA w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie TIM SA.

Celem zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami jest:
– zwiększenie przejrzystości, jak również efektywności zarządzania poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na bardziej homogenicznych przedmiotach działalności,
– wykorzystanie know-how związanego z prowadzeniem obsługi logistycznej TIM SA i budowa profesjonalnego podmiotu świadczącego usługi logistyki kontraktowej na rzecz klientów zewnętrznych,
– realizacja projektów związanych z optymalizacją zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi posiadanymi przez TIM SA.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-12-18, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-12-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj