Złożenie do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

14/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _,,Spółka” lub ,,Emitent”_ informuje że w dniu 8 marca 2024 r. Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym _”Wniosek o wykluczenie”_.

Wniosek o wykluczenie został złożony na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1_ w zw. z §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku _Dz.U. 2019 r. poz. 803_.
Zgodnie z § 31 ust. 2 pkt 1_ w zw. z §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Giełdy Zarząd GPW może zdecydować o wykluczeniu instrumentów finansowych _w tym akcji_ z obrotu, jeśli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na danym rynku. W ocenie Emitenta wykluczenie uzasadnione jest brakiem płynności i rozproszenia, które są pierwotnymi warunkami dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym i rynku oficjalnych notowań wskazanymi ww. regulacjach.

W wyniku rozliczenia w dniu 7 marca 2024 r. przymusowego wykupu akcji obecnie jedynymi akcjonariuszami Spółki są:
-spółka FEGA _ Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy, posiadająca 21 970 445 akcji Emitenta stanowiących 98,97% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 21 970 445 głosów, stanowiących 98,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM,
-Emitent, posiadający 228 755 akcji własnych stanowiących 1,03% kapitału zakładowego, z których nie może wykonywać prawa głosu.

W przypadku podjęcia przez Zarząd GPW decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym Spółka utraci status spółki publicznej i nie będzie podlegać m.in. bieżącym i okresowym obowiązkom informacyjnym, a zatem nie będzie ponosić kosztów związanych z ich wykonywaniem. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykluczenia akcji z obrotu na podstawie Wniosku o wykluczenie nie jest przy tym obligatoryjne – Zarząd GPW może podjąć uchwałę, ale nie ma takiego obowiązku i może odmówić.

Złożenie Wniosku o wykluczenie jest jednocześnie niezależne od procedury wycofania akcji z obrotu i wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2024.

W przypadku odmowy podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia akcji z obrotu na podstawie Wniosku o wykluczenie lub w przypadku niepodjęcia przez Zarząd GPW uchwały do dnia wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, niezwłocznie po doręczeniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Emitent dokona wszystkich czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w tym przedłoży w GPW decyzję w przedmiocie wyrażenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wniosek o wykluczenie dotyczy wszystkich akcji Spółki, tj. 22.199.200 _dwudziestu dwóch milionów stu dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu_ akcji serii A, B, C, D, E i F wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ i oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLTIM0000016.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj