Złożenie przez 3LP S.A., spółkę zależną TIM S.A., wniosku o zatwierdzenie prospektu w KNF

Data sporządzenia

2021-11-02

Raport bieżący nr

29/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r Zarząd TIM S.A. otrzymał informację o złożeniu przez 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach, spółkę zależną TIM S.A., w Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm._, wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z:

a) ofertą publiczną nie więcej niż 15.900.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E spółki 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
b) ubieganiem się przez 3LP S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym _podstawowym_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. :
i) 100.000 istniejących akcji zwykłych serii A 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
ii) 35.000.000 istniejących akcji zwykłych serii B 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
iii) 24.000.000 istniejących akcji zwykłych serii C 3LP S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
iv) nie więcej niż 15.900.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii E 3LP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
v) nie więcej niż 15.900.000 praw do akcji serii E 3LP S.A.

O rozpoczęciu prac przygotowawczych do IPO 3LP S.A. Spółka informowała w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-11-02, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-11-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj