Złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-30

Raport bieżący nr

21/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29.06.2012r Pan Radosław Koelner złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

W dniu 23.05.2012r Pan Radosław Koelner poinformował Radę Nadzorczą i Zarząd TIM SA, iż z przyczyn osobistych Pan Koelner nie będzie mógł dłużej wykonywać powierzonych obowiązków Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. z zaangażowaniem, jakiego oczekiwano by od członka organu nadzoru spółki kapitałowej.

Spółka przekazała powyższą informację w raporcie bieżącym nr 10/2011r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2012r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-30, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj