Zmiana biegłego rewidenta

(Emitent – PAP – piątek, 26 listopada 10:10 – Raport bieżący 31/2004)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 25.11.2004 r, działając w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 42 dokumentu „Zasady Dobrych Praktyk”, przyjętego przez Spółkę na mocy oświadczenia z dnia 30.06.2003r, określającemu co następuje: „Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat”, Zarząd TIM SA wypowiedział zawartą w dniu 03.10.1997r z ZBR „FABER” Sp. z o.o. umowę o badanie , przegląd i ocenę sprawozdań finansowych.
Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w czasie wieloletniej , dobrej współpracy pomiędzy ZBR” FABER” a TIM SA nie zdarzył się przypadek rezygnacji przez ZBR ” FABER” Sp. z o.o. z wyrażenia opinii dotyczących TIM SA, czy też wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych TIM SA.
Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iz w trakcie współpracy pomiędzy ZBR „FABER” Sp. z o.o. a TIM SA nie wystąpiły rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi TIM SA, ZBR „FABER” Sp. z o.o. i biegłym rewidentem, który w imieniu ZBR ” FABER” Sp. z o.o. dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych TIM SA.

Zarząd TIM SA nadmienia, iż wszystkie informacje , o których mowa powyżej zostały potwierdzone przez ZBR” FABER” Sp. z o.o. w piśmie z dnia 25.11.2004 r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA, działając na podstawie par. 24 ust. 4 pkt. 4 Statutu Spółki zatwierdziła firmę: „ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans – Servis z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 34, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 269, jako firmę uprawnioną do badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2004.
Spółka TIM SA nie korzystała wcześniej z usług podmiotu o którym mowa powyżej.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
„ELIKS” Audytorska Spółka z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans -Servis z siedzibą we Wrocławiu

drukuj