Zmiana polityki informacyjnej funduszy w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji

(Emitent – PAP – sobota, 26 maja 16:53)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 25.05.2007r został powiadomiony przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie, iż w związku ze zmianą interpretacji przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych przez podmioty tworzące grupę kapitałową, zmianie ulega polityka informacyjna ww podmiotów w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z aktualnie przyjętą interpretacją ww. przepisów , nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, iż fundusze takie jak AIG Otwarty Fundusz Emerytalny ( będący akcjonariuszem TIM SA ), czy AIG Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez spółki powiązane kapitałowo z ww.funduszami , tworzą z ww. spółkami grupę kapitałową, co w konsekwencji powoduje, iż nie znajduje uzasadnienia prawnego konieczność łącznego wypełniania przez ww podmioty obowiązków informacyjnych, o których mowa w art 69 ww. ustawy.

Zatem o wszelkich zmianach w stanie posiadania akcji TIM SA przez AIG Otwarty Fundusz Emerytalny informować będzie AIG PTE SA, a nie American Life Insurnce and Reinsurance Company.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd TIM SA informuje, iż zmianie ulega lista akcjonariuszy TIM SA posiadających powyżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA. Zmiana, o której mowa powyżej, polega na wykreśleniu z ww. listy podmiotu American Life Insurance and Reinsurance Company i wpisanie na ww. listę podmiotu AIG Otwarty Fundusz Emerytalny posiadającego 2.343 .661 akcji TIM SA, co stanowi, 9,999 % głosów na walnym zgrmadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 36/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-26 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-05-26 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj