Zmiana terminów raportów okresowych w 2009r.

(Emitent – PAP – poniedziałek, 6 kwietnia 20:56)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach niniejszym podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 roku dostosowane do ww. zmienionych przepisów:

1. Raporty kwartalne:

a) za IV kwartał 2008 roku – 10.02.2009r. (przekazany)

b) za I kwartał 2009 roku – 05.05.2009r.

c) za III kwartał 2009 roku – 03.11.2009r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku: 28.08.2009r.

3. Raport roczny za 2008r – 29.04.2009r

 

Raport bieżący nr 12/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-06 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-04-06 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj