Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego

(Emitent – PAP – czwartek, 30 lipca 11:27)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości raportu półrocznego – za pierwsze półrocze 2009r ( zamieszczony w raporcie bieżącym nr 12/2009 przesłanym w dniu 06.04.2009r ) z dnia 28.08.2009r na dzień 05.08.2009r.

 

Raport bieżący nr 35/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-30 Krzyszttof Folta Prezes Zarządu

2009-07-30 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj