Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości raportu półrocznego – za I półrocze 2010r ( zamieszczony w raporcie bieżącym nr 3/2010 przesłanym w dniu 22.01.2010r ) z dnia 31.08.2010r na dzień 13.08.2010r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-08-09

Raport bieżący nr 29/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-08-09

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds Handlu Artur Piekarczyk 2010-08-09

drukuj