Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2010

Data sporządzenia

2011-03-07

Raport bieżący nr

4/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości raportu rocznego – za 2010r (zamieszczony w raporcie bieżącym nr 3/2011 przesłanym w dniu 31.01.2011r) z dnia 10.03.2011r na dzień 17.03.2011r.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-03-07, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2011-03-07, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

drukuj