Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2011 r.

Data sporządzenia

2011-05-04

Raport bieżący nr

12/2011

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2011r ( zamieszczony w raporcie bieżącym nr 3/2011 przesłanym w dniu 31.01.2011r ) z dnia 11.05.2011r na dzień 10.05.2011r.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-05-04, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2011-05-04, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj