Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2009r.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości raportu kwartalnego – za III kwartał 2009r (zamieszczony w raporcie bieżącym nr 12/2009 przesłanym w dniu 06.04.2009r) z dnia 03.11.2009r na dzień 05.11.2009r.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2009-10-29

Raport bieżący nr 37/2009

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2009-10-29

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Artur Piekarczyk 2009-10-29

drukuj