Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego TIM S.A. za 2022 rok

Data sporządzenia

2023-04-21

Raport bieżący nr

18/2023

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „TIM S.A.” lub „Spółka”_ działając na podstawie par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U z 2018, poz 757_, informuje o zmianie terminu publikacji Jednostkowego raportu rocznego TIM S.A. za 2022 rok oraz Skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TIM za 2022 rok.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2023 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 31.01.2023 roku, deklarowanym dniem publikacji ww raportów był dzień 26 kwietnia 2023 roku.

Nowy termin publikacji ww. raportów został wyznaczony na dzień 25 kwietnia 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-04-21, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-04-21, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj