Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku

Data sporządzenia

2024-05-24

Raport bieżący nr

28/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_ działając na podstawie par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U z 2018, poz 757_, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2024 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2024 z dnia 12.01.2024 roku, deklarowanym dniem publikacji ww. raportu był dzień 28 maja 2024 roku.

Nowy termin publikacji ww. raportu został wyznaczony na dzień 29 maja 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-05-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-05-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj