Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2022 r.

Data sporządzenia

2022-10-17

Raport bieżący nr

27/2022

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej „TIM S.A.” lub „Spółka”_ działając na podstawie par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U z 2018, poz 757_, informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu Grupy Kapitałowej TIM za III kwartał 2022 roku, zawierającego kwartalne sprawozdanie finansowe TIM S.A. za ww. okres.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 27.01.2022 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu Grupy Kapitałowej TIM za III kwartał 2022 roku był dzień 23 listopada 2022 roku.

Nowy termin publikacji ww. raportu został wyznaczony na dzień 22 listopada 2022 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-10-17, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-10-17, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj