Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2015 r.

Data sporządzenia

2015-05-06

Raport bieżący nr

12/2015

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014r., Nr 133,j.t.) informuje, iż zmianie ulega termin przekazania przez TIM SA do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2015r (zamieszczony w raporcie bieżącym nr 4/2015 przesłanym do publicznej wiadomości w dniu 28.01.2015r ) z dnia 15.05.2015r na dzień. 13.05.2015r. 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2015-05-06, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-05-06, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj