Zmiana uchwały KDPW SA w sprawie rejestracji do 620.000 akcji serii E TIM SA

Data sporządzenia

2012-06-06

Raport bieżący nr

14/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 411/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6.06.2012r w sprawie zmiany Uchwały Nr 155/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 28 kwietnia 2009r, otrzymanej przez Spółkę w dniu 6.06.2012r.

 

„Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki TIM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zmienić Uchwałę Nr 155/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 kwietnia 2009 r., w ten sposób, że:

 

1)w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki TIM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TIM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 20/24.06.2006 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki S.A. z dnia 24 czerwca 2006 r., zmienionej Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 24/11.06.2007 r. z dnia 11 czerwca 2007 r. oraz Nr 22/16.06.2009 z dnia 16 czerwca 2009 r., oraz nadać im kod PLTIM0000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLTIM0000016, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem ust.2.;

 

2)§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

㤠2

Informacje o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii E

pod kodem PLTIM0000016 będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2012-06-06, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2012-06-06, Anna Słobodzian-Puła – Prokurent

drukuj