Zmiana udziału akcjonariusza większościowego w kapitale zakładowym Spółki

(Emitent – PAP – piątek, 27 kwietnia 19:56)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 27.04.2007r, Emitent został powiadomiony przez Pana Krzysztofę Foltę – Prezesa Zarządu TIM SA, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z 20.380.000 PLN do 23.437.000 PLN, dokonanego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 18.04.2007r, doręczonego Spółce w dniu 24.04.2007r, zmienił się procentowy udział akcji posiadanych przez Pana Krzysztofa Foltę w kapitale zakładowym Spółki.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta posiadał 3.700.000 akcji TIM SA, co stanowiło udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 18,15 % i uprawniało do 3.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowiło 18,15 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, Pan Krzysztof Folta posiada 3.700.000 akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 15,78 % i uprawnia do 3.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA, co stanowi 15,78 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 30/2007

drukuj