Zmiana warunków gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie 3LP SA - spółki zależnej TIM SA

Data sporządzenia

2019-09-09

Raport bieżący nr

28/2019

 

Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. spółka zależna TIM SA tj. 3LP SA z siedzibą w Siechnicach otrzymała podpisany Aneks nr 2 do umowy gwarancji Nr 09/189/17, datowany na dzień 2 września 2019 r., zawarty pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie _dalej: „mBank”_, a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach _dalej: „3LP SA”_ na mocy którego zmienione zostały warunki udzielenia i obsługi Gwarancji nr MT09189KOT17 wystawionej przez mBank SA na zlecenie 3LP SA, na rzecz Alexandralog PLSW02 Sp. z o.o. _ poprzednia nazwa: HE Wrocław 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_ w celu zabezpieczenia terminowych płatności zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy najmu z dnia 03.11.2015 r., zmienionej w dniu 02.11.2016 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 3LP SA, TIM S.A. oraz HE Wroclaw 3 Sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24.

Informację o udzieleniu gwarancji, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 30.10.2017 r. Informację o zmianie warunków udzielenia ww. gwarancji Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 12.10.2018r.
Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2015 z dnia 03.11.2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016 r.

Na mocy ww. Aneksu nr 2 zmieniony został zakres zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawarciem ww. umowy w następujący sposób:
1_Bank wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA,
2_wystawiony został przez 3LP SA weksel własny in blanco, który poręczony został przez TIM SA do kwoty 573 328,48 EUR.

Ponadto Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. 3LP SA otrzymała datowany na dzień 2 września 2019 r., podpisany Aneks nr 1 do umowy nr 09/146/18 o udzielenie gwarancji, zawartej pomiędzy mBank SA z siedzibą w Warszawie, a 3LP SA z siedzibą w Siechnicach, na mocy której ustalone zostały warunki udzielenia i obsługi przez mBank Gwarancji nr MT09146KOT18, wystawionej na zlecenie 3LP SA na rzecz Alexandralog PLSW03 Sp. z o.o. _poprzednia nazwa: Stillden Investments spółka z o.o., HE Wrocław 3 Bis Sp. z o.o._, zabezpieczającej terminowe płatności czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych, zgodnie z umową najmu z dnia 23.04.2018, dotyczącą nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. Kwiatkowskiego 24.

Informację o udzieleniu gwarancji, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 12.10.2018 r.
Informację o zawarciu umowy najmu, o której mowa powyżej, Zarząd TIM SA przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 24.04.2018 r.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 przedłużony został termin udzielonej gwarancji na kolejny rok, tj. do dnia 23.09.2020, zmieniona została kwota udzielonej gwarancji z 290 000 EUR na 580 000 EUR oraz zmieniony został zakres zabezpieczeń ustanowionych w związku z zawarciem ww. umowy w następujący sposób:
1_Bank wyraził zgodę na wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 a, opisanej w księdze wieczystej KW Nr WR 1 K/00095155/3, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest 3LP SA
2_wystawiony został przez 3LP SA weksel własny in blanco, który poręczony został przez TIM SA do kwoty 290.000 EUR.

Wykreślenie ww hipotek na nieruchomości 3LP SA, o której mowa powyżej, jest jednym z warunków zawieszających wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży ww nieruchomości zawartej w dniu 28.09.2018 r pomiędzy 3LP SA jako sprzedającym i IPD Południe sp. z o.o jako kupującym._ Raport bieżący 40/2018 z dnia 28.09.2018 _

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż w dniu 9 września 2019r TIM SA otrzymała podpisane egzemplarze porozumień zawartych pomiędzy TIM SA, 3LP SA, Alexandralog PLSW03 Sp. z o.o. oraz Alexandralog PLSW02 Sp.z o.o. datowanych na dzień 6 sierpnia 2019 r., zgodnie z którymi po przedłożeniu gwarancji bankowych, o których mowa powyżej, jedynym najemcą pomieszczeń magazynowych ww. umów najmu będzie 3LP SA, natomiast nastąpi rozwiązanie ww. umów najmu z TIM SA tj. dotychczasowym solidarnym najemcą.

Zarząd TIM SA uznał, iż ww. informacja ma charakter informacji poufnej o której mowa w art. 7 MAR z uwagi na potencjalny wpływ ww. faktów na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TIM.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-09-09, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-09-09, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj