Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek , ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 oraz ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji spółki TIM S.A. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów. Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 21 grudnia 2009 r. Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.674.276 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 15,91 % kapitału zakładowego spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.674.276 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 15,91 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, według stanu na dzień 21 grudnia 2009 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 3.411.165 szt akcji TIM S.A., co stanowiło 14,77 % kapitału zakładowego TIM SA. Według stanu na dzień 21 grudnia 2009 r. oraz na dzień 20.04.2010r akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.411.165 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 14,77 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA. Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, według stanu na dzień 20.04.2010r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 3.391.616 szt. Akcji TIM S.A. co stanowi 14,68% kapitału zakładowego TIM SA. Według stanu na dzień 20.04.2010r akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.391.616 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 14,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-21

Raport bieżący nr 22/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-21

Wiceprezes Zarządu Artur Piekrczyk 2010-04-21

drukuj