Znacząca umowa

(Emitent – PAP – środa, 1 grudnia 09:50 – Raport bieżący )

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30.11.2004r zawarta została umowa o kredyt złotowy obrotowy pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach, a TIM SA. Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie TIM SA przez ING Bank Sląski kredytu złotowego obrotowego w wysokości 5.000.000 ,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych). WW. kredyt udzielony został na okres od 30.11.2004 do 26.11.2005r. WW. kredyt przeznaczony jest wyłącznie na finansowanie aktywów obrotowych TIM SA, w zakresie prowadzonej przez TIM SA działalności, w tym na spłatę kredytu rewolwingowego indeksowanego z dnia 29.02.2000r udzielonego TIM SA przez Citi Bank Handlowy SA.. Zabezpieczeniem spłaty ww. kredytu jest : zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w magazynach TIM SA wyszczególnionych w ww. umowie, zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościch handlowych od firm wyszczególnionych w ww. umowie na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów,o których mowa powyżej. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,00 punktu procentowego p.a. Ponadto Zarząd TIM SA podaje do publicznej wiadomości, iż 30.11.2004r otrzymał informację o podpisaniu w dniu 29.11.2004r przez Bank Handlowy w Warszawie SA dwóch umów kredytowych z TIM SA. Na mocy pierwszej z ww umów Bank Handlowy w Warszawie SA udzielił TIM SA kredytu rewolwingowego w wysokości 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych ). W pierwszej kolejności ww. kredyt wykorzystany zostanie na spłatę kredytu rewolwingowego indeksowanego zaciągniętego w ww. Banku w dniu 29.02.2000r oraz na finansowanie bieżącej działalności TIM SA.. Termin spłaty ww. kredytu ustalony został na 29.11.2005r. Oprocentowanie: T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego z zastrzeżeniem, że w dni nie będące dniami roboczymi w Banku, z ostatniego dnia roboczego, plus 1,2 % w skali roku. Na mocy drugiej z ww. umów Bank Handlowy w Warszawie SA udzielił TIM SA kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 PLN ( słownie: dwa miliony złotych ). Ww. kredyt wykorzystany zostanie na finansowanie bieżącej działalności TIM SA.. Ostateczny termin spłaty ww. kredytu ustalony został na 29.11.2005r. Oprocentowanie: T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego z zastrzeżeniem, że w dni nie będące dniami roboczymi w Banku, z ostatniego dnia roboczego, plus 1,2 % w skali roku.Zabezpieczeniem ww. kredytów jest przewłaszczenie zapasów towarów o łącznej wartości 6.500.000,00 PLN. Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość ww. umów przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki Wartość umowy w tys. zł: 10 000,00

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący – znacząca umowa 32 / 4

drukuj