Zobowiązanie do ustanowienia hipoteki

(Emitent – PAP – poniedziałek, 28 sierpnia 20:18)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w dniu 28.08.2006r otrzymał informację o podpisaniu w dniu 25. 08.2006r przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach umowy kredytowej zawartej z TIM SA.

Na mocy ww. umowy Bank udzielił TIM SA kredytu złotowego w wysokości 4.000.000 zł ( słownie: cztery miliony złotych ), przeznaczonego na finansowanie inwestycji polegającej na zakupie prawie wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej pod zabudowę centrum logistycznego – działek gruntu nr 544/41, nr 544/42, nr 544/43 oraz nr 544/44 o łącznej powierzchni 16,0416 ha – położonej w Siechnicach. Kredyt, o którym mowa powyżej udostępniony został na okres od dnia 28.08.2006r do zakończenia okresu kredytowania w dniu 27.08.2011r.

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 0,6 punktu procentowego p.a.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000 zł ( słownie: cztery miliony złotych ) na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Siechnicach , działka gruntu nr 544/41, 544/42, 544/43 oraz 544/44 o łącznej powierzchni 16,0416 ha.

Wartość hipoteki ma wartość większą niż wyrażona w złotych polskich równowartość kwoty 1.000.000 EURO.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 31/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-08-28 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-08-28 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj