Zrealizowanie celów finansowych przyjętych w strategii TIM S.A.na lata 2019-2021

Data sporządzenia

2021-10-27

Raport bieżący nr

28/2021

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, że jednostkowe przychody Spółki liczone narastająco od 1 stycznia 2021 r. przekroczyły 1 mld zł _ słownie: jeden miliard złotych_, tym samym zrealizowane zostały w 100% główne cele finansowe przyjętej przez Zarząd TIM S.A. „Strategii średnioterminowej TIM S.A. na lata 2019 -2021” tj. osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.
O przyjęciu ww. strategii Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 11.04.2019 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2021-10-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-10-27, Piotr Nosal – Członek Zarządu
drukuj